Crossref Citations

1. Analysis of HIV/AIDS Epidemic and Socioeconomic Factors in Sub-Saharan Africa
Shuman Sun, Zhiming Li, Huiguo Zhang, Haijun Jiang, Xijian Hu
Entropy  vol: 22  issue: 11  first page: 1230  year: 2020  
doi: 10.3390/e22111230