Crossref Citations

1. Experience of chronic noncommunicable disease in people living with HIV: a systematic review and meta-aggregation of qualitative studies
Zhongfang Yang, Zheng Zhu, Lucylynn Lizarondo, Weijie Xing, Shuyu Han, Hui Hu, Yan Hu, Bei Wu
BMC Public Health  vol: 21  issue: 1  year: 2021  
doi: 10.1186/s12889-021-11698-5